#77 Ponyta Uncommon
ID: 77 Pokémon Ponyta www.pokemonpets.com - Online RPG Pokémon Game