#2130 Shiny-Gyarados Shiny
ID: 2130 Pokémon Shiny-Gyarados www.pokemonpets.com - Online RPG Pokémon Game