#8252 Mega-Shadow-Lugia Mega-L
ID: 8252 Pokémon Mega-Shadow-Lugia www.pokemonpets.com - Online RPG Pokémon Game