#2152 Shiny-Chikorita Shiny
ID: 2152 Pokémon Shiny-Chikorita www.pokemonpets.com - Online RPG Pokémon Game