#2109 Shiny-Koffing Shiny
ID: 2109 Pokémon Shiny-Koffing www.pokemonpets.com - Online RPG Pokémon Game