#2308 Shiny-Medicham Shiny
ID: 2308 Pokémon Shiny-Medicham www.pokemonpets.com - Online RPG Pokémon Game